Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

v souladu s ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Provozovatel:
Marie Krajná
Brno - Veveří,
Bayerova 574/4,
PSČ 602 00 
IČO:  60523328

(dále také jen „Provozovatel“).

 Vymezení pojmů

Provozovatel se zabývá  zejména výrobou keramiky, prodejem svých produktů, letorskou činností a dalšími činnostmi dle platného živnostenského listu.

Uživatelem se rozumí fyzická osoba, návštěvník webových stránek Provozovatele , který se v případě zakoupení produktů či využití služeb Provozovatele stává kupujícím v postavení spotřebitele.

Keramickým výrobkem se rozumí produkt vyrobený přímo Provozovatelem.

Online produktem se rozumí vzdělávací a informativní služby virtuální povahy, které je možné zakoupit   xxxxxxx Provozovatele v rámci jeho webu. Po zaplacení kupní ceny uživatel obdrží k online produktu zpravidla neomezený přístup, případné odchylky Provozovatel zveřejní u podmínek prodeje jednotlivých online produktů.

Konzultací se rozumí poradenská služba poskytovaná prostřednictvím telefonického či online hovoru. Konzultaci je možné objednat prostřednictvím  xxxxxxx  Provozovatele v rámci jeho webu. Konzultace je obvykle v trvání dvou hodin. Provozovatel zveřejní případné odchylky u podmínek prodeje jednotlivých konzultací.

 1. Uzavření kupní smlouvy

V případě zájmu uživatele o keramický výrobek Provozovatele pošle uživatel závaznou objednávku prostřednictvím e-pošty. Provozovatel objednávku potvrdí a zašle uživateli platební údaje. V okamžiku potvrzení objednávky, pokud není jiná dohoda se tato stává závaznou.  Provozovatel si vyhrazuje že objednávky jsou vždy placeny předem, pokud nedojde k jiné písemné dohodě.

Odstoupení od smlouvy v případě keramického produktu:

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • 1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • 1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • 1.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • 1.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • 1.5. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. .1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. .2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. .2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Online produkty:

V případě zájmu uživatele o online produkty a konzultace Provozovatele odešle uživatel závaznou objednávku prostřednictvím formuláře v XXX na stránkách Provozovatele. Provozovatel obdrženou objednávku potvrdí a zašle uživateli platební údaje prostřednictvím  faktury. Po úhradě kupní ceny jsou uživateli zpřístupněny produkty dle podmínek jednotlivých online produktů či je mu poskytnuta konzultace v předem sjednaném termínu.

Provozovatel si vyhrazuje, že konzultace jsou vždy placeny předem. Po provedené úhradě Provozovatel rezervuje uživateli termín konzultace, který je uživatel oprávněn zrušit až do doby 1 den před sjednaným termínem konzultace. Zruší-li uživatel konzultaci ve stanovené lhůtě, vrátí mu Provozovatel plnou uhrazenou cenu ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne zrušení konzultace. V případě, zruší-li uživatel konzultaci v termínu méně jak 1 den před sjednaným termínem konzultace či se konzultace bez zrušení termínu neúčastní, uhrazená cena propadá ve prospěch Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje, že online produkty XXXXXXXX jsou vždy placeny předem. Tyto online produkty jsou vždy spuštěny v předem stanovený termín pro skupinu uživatelů. V případě, rozhodne-li se uživatel odstoupit od smlouvy do 2 dnů před začátkem programu, vrátí mu Provozovatel plnou uhrazenou cenu ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne obdržení veškerých zaslaných materiálů zpět. Materiály nelze zaslat zpět na dobírku. Promešká-li uživatel uvedenou lhůtu k odstoupení a nebude-li se chtít online programů nadále účastnit, propadá uhrazená cena ve prospěch Provozovatele.

 1. Facebookové skupiny

Provozovatel jako podporu pro své online produkty vytvoří uzavřené facebokové skupiny. Provozovatel v rámci jednotlivých facebookových skupin stanoví pravidla chování ve skupinách, s tím, že si vyhrazuje problematické uživatele ze skupin bez náhrady vyloučit (jedná se například o případy haterů, nepovolených obchodních prezentací, osoby, které narušují spolupráci ve skupinách apod.), a to bez ohledu na to, že uživatel uhradil cenu online produktu, s nímž je členství ve skupině obvykle spojeno. 

 1. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů

Provozovatel je vykonavatelem autorských práv k výrobkům a online produktům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Provozovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla.  Užití díla či  online produktu Provozovatele bez jeho souhlasu či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům zakazuje. Týká se to zejména nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, jejich součástmi (články, fotografiemi, grafickými prvky apod.) .

Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, že v případě jím poskytovaných služeb neodpovídá za ekonomický či jakýkoliv jiný výsledek podnikání a dalších aktivit uživatelů. Provozovatele při své činnosti vychází z obecně platných principů a za implementaci poskytnutých informací a výsledky takovéto činnosti je odpovědný výlučně uživatel.

Pokud mezi Prodávajícím a uživatelem v postavení spotřebitele dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek, s tím, že se zavazuje novou či aktualizovanou verzi zveřejnit na svých webech vždy 5 pracovních dnů předem, aby uživatelé měli možnost se s plánovanými změnami seznámit.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne xxxxxxxx.